ක්ෂේත්‍ර අලෙවි විධායක

Lanka Talents Creation (Pvt) Ltd, Delathura - Ja-Ela Road, Ja-Ela, Sri Lanka

පුහුණු නුපුහුණු අයදුම් කරුවන් පහත සඳහන් ප්‍රදේශ වලට අවශ්‍යයි.
පොළොන්නරුව, කෑගල්ල, බදුල්ල, වව්නියාව, අම්පාර, රත්නපුර, බලංගොඩ, මොණරාගල ත්‍රිකුණාමලය, නුගේගොඩ, ගම්පොල

Artwork File

පුහුණු නුපුහුණු අයදුම් කරුවන් පහත සඳහන් ප්‍රදේශ වලට අවශ්‍යයි.
පොළොන්නරුව, කෑගල්ල, බදුල්ල, වව්නියාව, අම්පාර, රත්නපුර, බලංගොඩ, මොණරාගල ත්‍රිකුණාමලය, නුගේගොඩ, ගම්පොල